Privacy statement van de Praktijk BestBevallen, hierna te noemen praktijk. 

• De praktijk neemt de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft dit Privacy Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van de praktijk bij de verwerking van persoonsgegevens.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PRAKTIJK

• De praktijk kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je diensten en/of producten van de praktijk afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. De praktijk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Contactgegevens: de praktijk gebruikt jouw naam en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening [en de levering van producten].

– Betaalgegevens: de praktijk gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

DELEN MET DERDEN

• De praktijk verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming tenzij de praktijk daartoe word verplicht op verzoek van overheidsinstanties op grond van relevante wet- en regelgeving.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

• De praktijk bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de praktijk jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

• Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

• Na afloop van de bewaartermijn vernietigt de praktijk jouw persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

• Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de praktijk.  Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, zal de praktijk, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGING

• De praktijk treft passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van toegang tot de verwerkte persoonsgegevens te voorkomen. 

KLACHTEN

• Indien je klachten of vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de praktijk of je hebt aanwijzingen van misbruik van jouw gegevens dan verzoekt de praktijk je om zo snel mogelijk contact op te nemen. De praktijk zal dan binnen 4 weken schriftelijk reageren. Je kunt daarvoor een mail sturen naar info@bestbevallen.nl

WIJZIGINGEN

• De praktijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wanneer een aanpassing is doorgevoerd, dan zal de “datum laatst gewijzigd”, worden herzien. 

Datum laatst gewijzigd: 4 januari 2024